Status i dag

Det jobbes nå med å ferdigstille og sammenfatte et gjennomarbeidet og komplett planforslag, med mange ulike tema og konsekvensutredninger.

Utført
Planinitiativ
I forkant av oppstartsmøte ble det sendt inn obligatorisk planinitiativ datert 21.09.2018, og dette ble også senere politisk behandlet i begge kommuner.
Utført
Utført
Oppstartsmøte detaljregulering
Møtet ble gjennomført 22.03.2019, med representanter fra kommunen, tiltakshaver, og plankonsulent - totalt 12 deltakere. Det ble ført referat fra møtet som følger saken gjennom hele planprosessen.
Utført
Utført
Varsel om oppstart
Den 5. september 2019 ble varsel om oppstart av planarbeid annonsert i lokale aviser og sendt på brev/mail til direkte og indirekte berørte naboer, gjenboere, lokale foreninger og relevante instanser, samt alle rutinemessige kommunale og fylkeskommunale høringsinstanser. Før varslingsperioden på 6 uker er over den 17. oktober 2019 ønsker vi innspill til planarbeidet. Deretter skal planprogram med konsekvensutredningstema legges ut på høring før selve reguleringsplanen blir utarbeidet.
Utført
Utført
Planprogram på høring
Den 21. august 2020 ble planprogrammet lagt ut på høring og fristen for innspill er 2. oktober (6 uker). Planprogrammet omtaler alle tema som skal både undersøkes og konsekvensutredes. Etter planprogrammet er fastsatt skal det arbeides videre med å utarbeide et komplett planforslag som skal fremmes for politisk behandling.
Utført
Utført
Fastsatt planprogram
I UPB i Tønsberg 11.12 og i Kommunestyret i Holmestrand 16.12.2020 ble planprogrammet fastsatt i begge kommuner. Neste steg er innlevering av et komplett planforslag iht planprogrammet.
Utført
Utført
Revidert planforslag innsendt
Det reviderte planforslaget er justert etter dialog med kommunen.
Utført
Utført
1.gangs behandling av reguleringsplanen
Reguleringsplanen er vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn.
Utført
Medio 2024
2.gangs og sluttbehandling av reguleringsplanen
Medio 2024
2. halvår 2024
Oppstart tomtearbeider og infrastruktur
2. halvår 2024
1. halvår 2025
Oppstart av bygningsarbeider
1. halvår 2025
2026
Første brukstillatelse
2026