Varselbrev

Før varslingsperioden på 6 uker er over den 17. oktober 2019 ønsker vi innspill til planarbeidet.

VARSEL OM oppstart AV arbeid med detaljregulering FOR BENTSRUD SYD I HOLMESTRAND OG RE KOMMUNER, PLANID 2019054 OG 0716 20190048

I medhold av plan og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsetting av reguleringsarbeid for Bentsrud Syd. Planområdet er på ca. 360 daa, ligger i Holmestrand og Re kommuner, og omfatter eiendommene med gnr/bnr 11/1, 10/6, 10/59, 10/21, 10/22, 10/23, 11/2, 11/4, 11/6, 11/11, 11/14, 11/20, 131/1 og deler av 12/1, 12/2 og 12/4 i Holmestrand, og 1/2 og deler av 2/4 i Re. Planavgrensningen er vist på kartutsnittet på siste side.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en regional næringspark med kontorer, lager og logistikksenter med totalt bruksareal på omkring 250 000 – 300 000 m2 ved full utnyttelse. Videre legges det opp til varierte byggehøyder på hhv 20-36 m. Planområdet er kupert, og det må gjøres vesentlige endringer i terrenget for å optimalisere bruken som næringsområde. Det planlegges 3 – 5 nivåplatåer med ca. 10 meters nivåforskjeller forbundet med kjøreveier, som legger til rette for større sammenhengende bygninger og åpne parkeringsarealer. Hovedadkomsten til området planlegges som T-kryss fra Solumveien og inn på området mellom g/bnr 11/2 og 11/14. Det planlegges også tilrettelagt for et serviceanlegg med restaurant og elbil-ladere på området nærmest rundkjøring i nordvest, med egen adkomst fra Solumveien.

Planområdet består i dag hovedsakelig av skog, noe dyrket mark, 6 boligeiendommer og et privat museum.

Nåværende planstatus viser at nordre del av planområdet er berørt av detaljreguleringsplaner for E18 og resten av området er uregulert. Hele området er i kommuneplanens arealdel (KPA) 2015 – 2027 avsatt til «fremtidig næring», dels «fritids- og turistformål» og «LNF» på boligeiendommene. Området skal iht KPA benyttes til utvidelse av det regionale næringsområdet på Bentsrud, sammen med det tilgrensende næringsarealet i Re kommune.

Planområdet har følgende tilgrensende og/eller overlappende planer, og planen vil erstatte hele/deler av disse eksisterende planene:

 • Reguleringsplan for E18 Eik – Helland, parsell 5: Barkåker – Våle grense (PlanID 3042-10, 3042-11, 3042-12 og 3042-15-2)
 • Reguleringsplan for E18 Eik – Helland, parsell 6: Holmestrand grense – Borre grense (PlanID R50_0021-608a)
 • Reguleringsplan for Solum/Kiste Golfbane (PlanID 3056)
 • Detaljregulering Solum pukkverk (PlanID 2011011 og PlanID 2017041)

Planarbeidet vil forholde seg til kommuneplanens arealdel, regionale planer, og statlige planretningslinjer. Det er ikke lagt opp til avvik fra overordnede planer og føringer, med unntak av at det søkes om 50 meters byggegrense mot E18. Det vurderes også utkjøp av boligeiendommer og det private museet «Kulturhaven», og i så tilfelle er det hensiktsmessig å benytte næringsformål på de aktuelle eiendommer for å sikre en helhetlig utvikling. En slik bruk vil være i strid med KPA.

Planen er vurdert mot «Forskrift om konsekvensutredninger § 6» og faller innenfor krav til konsekvens-utredning (KU) jf. vedlegg 1, punkt 24. Det kreves utarbeidet planprogram med konsekvensutredningstema som skal behandles politisk og legges ut på høring. Planprogram avventes til etter varslingsperioden da det er uavklarte forhold knyttet til byggegrense mot E18 hvor kommuneplanens bestemmelser krever 100 meter mens utbygger ønsker 50 meter, samt fremtidig bruk av boligeiendommene og et privat museum som ligger innenfor planområdet. Planprogram planlegges lagt ut på høring høst/vinter 2019.

Følgende planfaglige tema blir sentrale i planen, og flere av disse temaene skal konsekvensutredes:

 • Planområdets avgrensning
 • Trafikale konsekvenser og trafikksikkerhet, adkomstløsning med ny vei for å sikre trygg tilkomst fra rundkjøringen og inn til planområdet, samt veinett inne på næringsområdet.
 • Helsemessige konsekvenser for boliger nær planområdet som følge av støy og støv fra anleggsfase og driftsfase, sol- og skyggeforhold som følge av ny bebyggelse, samt endrede bomiljøkvaliteter som følge av utbyggingen.
 • Estetisk utforming, materialbruk og landskapstilpasning, samt nær- og fjernvirkning av planlagt bebyggelse.
 • Fremtidige pukkressurser skal vurderes i planarbeidet og avgrenses mot næringsområdet, og «hensynssonen pukkressurs» i kommuneplanens arealdel § 38 b skal også utredes som KU-tema.
 • Vegetasjonsbelter og buffersoner mot E18 og omkringliggende bebyggelse, samt støyskjerm mot E18.
 • Friluftsliv og tilgjengeligheten til Solumåsen som turområde.
 • Naturmangfold vil utredes med bistand fra fagkyndige biologer.
 • Forurensing som blant annet utslipp fra etablert industri og næringsvirksomhet, samt luft- og grunnforurensning.
 • Teknisk infrastruktur vil omfatte vann, avløp, energiforsyning, renovasjon og overvannshåndtering.
 • Konsekvenser for formålet «fritids og turistformål» (deriblant det private museet) vurderes som eget tema.

Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte i varslingsperioden for berørte naboer og andre interesserte, men dato og sted vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

Nærmere opplysninger om reguleringsarbeidet kan fås ved henvendelse til:
WA Gruppen AS v/ Benjamin Tangen
Adr.:     Storgata 34, 3182 Horten
Tlf:       481 28 771
E-post: benjamin@wagruppen.no

Frist for å sende innspill til planarbeidet er 17. oktober 2019. Innspill skal sendes til WA Gruppen AS, med kopi til Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand eller til postmottak@holmestrand.kommune.no.

Varslingsannonsen er tilgjengelig på www.holmestrand.kommune.no under «Kunngjøring» og «Arealplaner» og på www.tonsberg.kommune.no under «Kunngjøringer og høringer». Varslingsannonsen er også tilgjengelig på www.holmestrandnp.no (Holmestrand Næringspark), en egen hjemmeside for prosjektet som administreres av utbygger. Der finnes det ytterligere informasjon om planene for området, og man kan sende innspill til planarbeidet direkte derfra.

Avgrensning av planområdet: