varsel om høring av planprogram

 

21. august 2020 ble planprogrammet sendt på offentlig ettersyn. 

OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAM FOR DETALJREGULERING FOR BENTSRUD SYD I HOLMESTRAND OG TØNSBERG KOMMUNER, PLANID 2019054 OG 3803 20190048

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 legges planprogram for Bentsrud Syd ut til offentlig ettersyn. 5. september 2019 ble det varslet om oppstart reguleringsarbeid. 

Planområdet har fått en mindre utvidelse på ca. 4 daa mot nordenden av Solum pukkverk siden varsel om oppstart, og det totale planområdet er nå ca. 366 daa. Planområdet ligger i både Holmestrand og Tønsberg kommuner, og omfatter eiendommene som er vist på kartutsnittet på side 3. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en regional næringspark med primært logistikk og lager, og sekundært noe kontorbygg, med totalt bruksareal på opptil 250 000 m2 ved full utnyttelse. Siden varsel om oppstart er det også vurdert at det bør legges til rette for lett industri i tillegg til ovennevnte formål. Videre legges det opp til varierte byggehøyder på hhv 20-36 m. Planområdet er kupert, og det må gjøres vesentlige endringer i terrenget for å optimalisere bruken som næringsområde. Det planlegges to nivåplatåer med ca. 20 meters nivåforskjell, med egne adkomster fra Solumveien, som skal legge til rette for større sammenhengende bygninger og åpne parkeringsarealer. Hovedadkomsten til området planlegges som videreføring av Solumveien inn mellom g/bnr 11/2 og 11/14, hvor trafikken fra Solum pukkverk da møter et T-kryss på omlagt vei. Det planlegges også tilrettelagt for et serviceanlegg med restaurant og elbil-ladere på området nærmest rundkjøring i nordvest, med egen adkomst fra Solumveien. 

Planområdet består i dag hovedsakelig av skog, noe dyrket mark, 6 boligeiendommer og et privat museum som også inneholder én boligenhet. 

Nåværende planstatus viser at nordre del av planområdet er berørt av detaljreguleringsplaner for E18 og resten av området er uregulert. Hele området er i kommuneplanens arealdel (KPA) 2015 – 2027 avsatt til «fremtidig næring», dels «fritids- og turistformål» og «LNF» på boligeiendommene. Området skal iht KPA benyttes til utvidelse av det regionale næringsområdet på Bentsrud, sammen med det tilgrensende næringsarealet i Re kommune. Området er pekt ut som regionalt næringsområde i RPBA. 

Planområdet har følgende tilgrensende og/eller overlappende planer, og planen vil erstatte hele/deler av disse eksisterende planene:

  • Reguleringsplan for E18 Eik – Helland, parsell 5: Barkåker – Våle grense (PlanID 3042-10, 3042-11, 3042-12 og 3042-15-2)
  • Reguleringsplan for E18 Eik – Helland, parsell 6: Holmestrand grense – Borre grense (PlanID R50_0021-608a)
  • Reguleringsplan for Solum/Kiste Golfbane (PlanID 3056)
  • Detaljregulering Solum pukkverk (PlanID 2011011 og PlanID 2017041)
 

Planarbeidet vil forholde seg til kommuneplanens arealdel, regionale planer, og statlige planretningslinjer. Det er ikke lagt opp til avvik fra overordnede planer og føringer, med unntak av at det søkes om 50 meters byggegrense mot E18. Omgjøring fra LNF og fritids- og turistformål til næringsformål på boligeiendommene og «Kulturhaven» vil også være i strid med KPA, og det skal derfor konsekvensutredes med ulike planalternativer som er og ikke er i strid med KPA. 

Ved varsel om oppstart var det uavklart vedr kommuneplanens krav til 100 meters byggegrense mot E18, og vedr innløsning av boligeiendommene som er innlemmet i planområdet. Statens vegvesen har signalisert positivt vedr nedjustering til 50 meters byggegrense. Videre legges det vekt på å komme til enighet med boligeiere og Kulturhaven vedr utkjøp på markedsmessige betingelser, og dialogen vedr eventuelt utkjøp vil fortsette i det videre planarbeidet. For å komme videre i planprosessen er det derfor lagt opp til tre ulike planalternativer som tar høyde for ulike scenarioer vedr innløsning av boligeiendommer og Kulturhaven, og at endelig planforslag som kommer til behandling skal være ett av de tre planalternativene. Behandlingen av planprogrammet har blitt utsatt på grunn av arbeid med å finne løsninger med naboene samtidig som det er prosjektert løsninger som anses som gjennomførbare. 

Planprogrammet skal fastsette rammer for planarbeidet, og gjøre det mulig for myndigheter og berørte parter å komme med innspill tidlig i planprosessen. Etter høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram vil kommunene fastsette endelig planprogram. Det endelige planprogrammet vil danne grunnlaget for arbeidet med den kommende reguleringsplanen med konsekvensutredning for området. Innkomne innspill skal vurderes ved utarbeidelse av planforslaget, og de vil bli omtalt og kommentert i planforslaget.

Planprogrammet er tilgjengelig på www.holmestrand.kommune.no under «Kunngjøring» og «Arealplaner» og på www.tonsberg.kommune.no under «Kunngjøringer og høringer». Planprogrammet er også tilgjengelig på www.holmestrandnp.no (Holmestrand Næringspark), en egen hjemmeside for prosjektet som administreres av utbygger hvor det finnes ytterligere informasjon om planene for området, og hvor man direkte derfra kan sende innspill til planprogrammet. I planprogrammet fremgår det hvilke planfaglige temaer som skal undersøkes og hvilke som skal konsekvensutredes. 

 

Frist for å sende innspill til planprogrammet er 2. oktober 2020

 

Innspill skal sendes til WA Gruppen AS, med kopi til: 

Holmestrand kommune, postboks 312, 3081 Holmestrand / postmottak@holmestrand.kommune.no 

Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg / postmottak@tonsberg.kommune.no  

 

Nærmere opplysninger om planprogrammet kan fås ved henvendelse til:

WA Gruppen AS v/ Benjamin Tangen 

Adr.: Storgata 34, 3182 Horten

Tlf: 481 28 771

E-post: benjamin@wagruppen.no 

Avgrensning av planområdet med gårds- og bruksnummer: